תקנון אתר

תקנון החזרות
1. במקרה של החלפה ניתן לשלוח את המוצר בדואר לכתובת: רח' חקלאי 9 ת.ד 221 מנחמיה 1494500 תוך 14 יום מיום קבלת המוצר
2. לא יתבצע החזרה של המוצר במקרה של אובדן של אחד או יותר מרכיבי אריזת. יש לשלוח את המוצר בשלמותו.
על כל מוצרי החנות ישנה אחריות יצרן עד 14 יום:
תנאי אחריות היצרים חלים במידה והתנאים הבאים קיימים:
1. הצגת חשבונית קניה.
2. החזרת המוצר באריזתו המקורית.

3. רכישה באתר מגיל 18 ומעלה.

כללי:
1.1 אתר זה הוקם ע"י da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד.
1.2 האתר הינו בבעלותם של , da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד והוא מופעל ומנוהל על ידם באופן בלעדי.
1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין
da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5 בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או
da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
רכישת פריטים:
2.1 באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים ייחודיים.
2.2 האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור. כמו כן עומדת ל da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
2.3 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד אינם אחראים לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
2.4 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ובלבד שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יעשו את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
2.5 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד שומרים לעצמם את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את קיומו במלאי של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידם והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד אינם מתחייבים כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.
ביצוע הזמנה
3.1 כדי ש da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יוכלו לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במערכת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו ישירות בטלפון: 0528898695
3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.
3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח הזמנה", תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3-4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את . da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד רישומי המחשב של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ו da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יפעלו לאספקת הפריט שהוזמן.
מדיניות מחירים
4.1 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).
4.2 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
אמצעי התשלום
5.1 התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע אך ורק באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד לא יכבדו כל אמצעי תשלום אחר.
5.2 אם יתברר שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד, הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.
5.3 בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל, da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
פרטיות
6.1 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה. המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטיך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
6.2 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד עושים כמיטב יכולתם על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.
6.3 עם ביצוע ההרשמה ל'מועדון הלקוחות', כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות ,פרסום ושיפור השירותים הניתנים ע"י
da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ,במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.
6.4 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.
6.5 כל חומר שנשלח לאתר da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד חזקה עליו כי איננו סודי.
ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהירה כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הנך מאשרת לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.
6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל,
da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ימנעו, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד.
במקרה זה רשאים da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגעו ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
6.7 באתר da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
6.8 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכימה למדיניות הפרטיות של האתר.
אספקת המוצרים
17.1 הזמנתך תשלח בתוך 1-4 ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום. הפריטים נשלחים באמצעות חברת שליחים, לפי הנקבע במועד ההזמנה ע"י הלקוח. כל המשלוחים מאפשרים אפשרויות מעקב.
7.2 הפריטים השונים יסופקו בתוך הארץ -באמצעות שליחים לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת.
יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, אנא צור עמנו קשר: 0528898695
בכתובת הדוא"ל: da.harmonia@gmail.com
ביטול רכישה והחזרת פריטים
8.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
8.2 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יחליפו או יקבלו בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה לפריט בעת קבלתו על ידי הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד הם בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
* מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
לצורך החזרת המוצרים, אנא צרו עמנו קשר: 0528898695 או בכתובת הדוא"ל: da.harmonia@gmail.com‏

8.3 החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך:
8.3.1 החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בהתאם למדיניות da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד.
8.3.2 ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
8.3.3 ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת da.harmonia@gmail.com
בליווי הודעה לטלפון:0528898695 והשארת הודעה בווצאפ. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט לחברה על פי התנאים שיקבעו da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד כגון- אופן המשלוח.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת הסחורה במחסני da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח היוצא מבית העסק תנוכה מסך הזיכוי. עלות המשלוח להחזרת הפריט לחברה מוטלת על הלקוח בלבד. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל.
8.3 הפריטים היוצאים מ da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ובהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
8.4 מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותם של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד לתבוע כל נזק שיגרם להם בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
קניין רוחני
19.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בלבד ו/או ספקי התוכן שלהם, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
9.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בכתב ומראש. שמם של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של , da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד הינם קניינם הבלעדי של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
הגבלת שימוש
10.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
10.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
10.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד או של צד ג' כלשהו.
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "וירוסים" ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
10.4 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.
הגבלת אחריות–
11.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות
שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד. אי לכך, אין באמור
באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
11.2 בשום מקרה לא תחול על da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הצעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
11.3 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד לא ישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובה של מבצע הפעולה.
11.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי , da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
11.5 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
הפסקת שימוש ושיפוי
12.1 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד שומרים על זכותם הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
12.2 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.
12.3 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד יהיו רשאים לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתם הבלעדי.
דין ושיפוט
13.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז צפון, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
שינוי בתנאים ובהתניות
14.1 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתם הבלעדי של da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד.
14.2 da-harmonia מרפאת כאב משלימה – דגן ארד שומרים על זכותם לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
14.3 הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.